BİRLİK KURULUŞU

3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun kapsamında Uluslararası alanda beraberlik ve işbirliği yapılmasında fayda görülen hallerde,Türk ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerin kazanç paylaşma amacı dışında ve kanunlarla yasaklanmamış olmak kaydıyla ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerinden yararlanmak maksadıyla kurulan teşekküllerdir.

BİRLİK KURULUŞU BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BELGELER:

– Kuruluş Bildirimi, (Birlik kurucuları tarafından imzalı, kurucuların T.C kimlik numaraları düzgün, okunaklı ve yerleşim yeri açık ikamet adresi olacak şekilde) (2 Adet)

KURULUŞ BİLDİRİMİ (EK-2)

– Birlik kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış birlik statüsü,(3 Adet)

– Birliği kuracak kişilerin arasında gerçek kişilerin bulunması halinde bunların nüfus cüzdanı örneği,

– Birlik kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, (yabancı dilde olması halinde Türkçe çevirisi ile birlikte),

– Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye`de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

– Kuruculardan yazışma ve tebligatı almaya yetkili en az iki kişinin adı, soyadı, telefon numarası(sabit ve mobil telefon), yerleşim yerleri ve imzalarını belirten liste.

YAZIŞMA VE TEBLİGATI ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERE AİT FORM

FAYDALI BİLGİLER:

  1. Birlik kuruluşu Dış işleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar             Kurulunun iznine tabidir.
  2. Birliğin kurulabilmesi için en az 7 (Yedi) gerçek veya tüzel kişi gerekmektedir.
  3. Birlik Statüsünde birliklerin üyelikleri, organları, toplantı ve karar usulleri, faaliyetleri ve benzeri konular                     bulunmalıdır.
  4. Birlik Statüleri Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca onaylanır.
  5. Birlik yerleşim yerinin tapuda mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun           oy birliği ile alacağı karar örneği eklenmesi gerekmektedir.
  6. Kurucular arasında Türkiye’de ikamet eden yabancı kişiler varsa, Kuruluş Bildirimi’ndeki T.C. Kimlik No alanına     yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.
  7. Kurucular arasında tüzel kişilerin olması durumunda, Kuruluş Bildirimindeki Adı ve Soyadı alanına kurucu tüzel       kişinin adı yazılır.
  8. İlgili evraklar birlik kurucularından biri tarafından en büyük mülki idare amirliğine (İl Dernekler Müdürlüğü’ne)             verilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu