BİRLİK ŞUBESİ:

Birlik faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir birliğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimdir.

BİRLİK ŞUBESİ KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER:

– Kuruluş Bildirimi, (Dernek kurucuları tarafından imzalı, kurucuların T.C kimlik numaraları düzgün, okunaklı ve yerleşim yeri açık ikamet adresi olacak şekilde)(2 Adet)

KURULUŞ BİLDİRİMİ (EK-2)

– İçişleri Bakanlığınca onaylanmış birlik tüzüğü, (2 Adet)

– Şube kurulmasına ilişkin birlik yetkili organlarınca alınan karar örneği,

–  Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış birlik yönetim kurulu karar fotokopisi,

– Şube kurucuları arasında gerçek kişilerin bulunması halinde bunların nüfus cüzdanı örneği,

– Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, (yabancı dilde olması halinde Türkçe çevirisi ile birlikte)

– Şube adına yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yeri ve imzalarını belirten liste,

– Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye`de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERE AİT FORM

FAYDALI BİLGİLER:

1-Birlik Statüsü incelemeden geçmemiş veya inceleme sırasında belirlenen Kanuna aykırılıkları veya noksanlıkları yapılan tebligat üzerine süresi içinde gidermeyen birliklerin, şubesi açılamaz.

2- Statülerinde şube açabileceği belirtilmiş birlikler şube açabilir.

3- Bir birlik şubesinin kurulabilmesi için en az 3 (Üç) gerçek veya tüzel kişi gerekmektedir.

4-Dernek şubesi yerleşim yerinin tapuda mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği eklenmesi gerekmektedir.

6- Kurucular arasında yabancı kişiler varsa, Kuruluş Bildirimi’ndeki T.C. Kimlik No alanına  yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.

7-Kurucular arasında tüzel kişilerin olması durumunda, Kuruluş Bildirimindeki  Adı ve Soyadı alanına kurucu tüzel kişinin adı yazılır.

8-İlgili evraklar birlik şubesi kurucularından biri tarafından İl Dernekler Müdürlüğü’ne getirilecektir.

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu