Derbis

Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS)
 
 
 
 

Müdürlüğümüze kağıt ortamında evrak teslim etmeye gerek kalmadan, mesai saatlerine bağlı olmaksızın her zaman her yerden erişebileceğiniz hızlı, kolay, güvenilir ve kullanışlı olarak şifre ve parola temin edinerek DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ (DERBİS) üzerinden tüm dernek işlemlerinizi (BEYANNAME ve TÜM BİLDİRİMLER) zahmetsiz bir şekilde online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

BUNUN İÇİN TEK YAPMANIZ GEREKLİ OLAN ; şifre için Müdürlüğümüze başvurmanız…

DERBİS şifresi edinerek tüm dernek işlemlerinizi elektronik ortamda yapabilmek için aşağıda yer alan evrakları müdürlüğümüze teslim ederek anında şifre edinebilirsiniz.

Dilekçe

Yönetim Kurulu Kararı

Bakanlığımız Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından 2005 yılında kullanıma açılan e-Dernek Kurumsal Yazılımı üzerinde yapılan bakım-onarım çalışmalarıyla projedeki aksaklıkların giderilmesi kısmi olarak sağlanmış olsa da, gelişen ve değişen şartlara uygun olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçların, istenilen düzeyde karşılanamaması, yazılım teknolojisindeki yeniliklerin ortaya çıkması ve günümüz teknolojisinin getirdiği yeniliklerin eski yazılıma uyarlanamaması, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile web servis üzerinden yapılacak bilgi paylaşımına uyumlu yeni bir yazılım projesine ihtiyaç duyulması gibi nedenlerle Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) adıyla yeniden yazılmasına karar verilmiştir.
Yeni yazılımda, Dernekler Dairesi Başkanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerince yürütülen iş ve işlemler ile e-imza uygulamasını da kapsayan uygulamalar  başta olmak üzere mevzuat gereği derneklerin vermekle yükümlü oldukları her türlü bildirim ve beyannamelerin elektronik ortamda yapılması, bürokratik işlemlerin azaltılarak vatandaşın işlerinin kolaylaştırılması, istatistiki bilgilerin kısa sürede sorgulanarak raporlanması sağlanacaktır.

Ayrıca bilindiği üzere, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4 üncü maddesinde “(1) Basılı ortamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortama taşınması ve veritabanlarının diğer idarelerle paylaşılması esastır. (2) İdare, başvuruların elektronik ortamda da yapılmasına, sürecin başvuru sahibince izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik tedbirleri alır ve hizmetin e-Devlet Kapısına entegrasyonunu sağlar.” hükümleri gereğince derneklerin amacı, iletişim bilgileri, kurucuları, yöneticileri, çalışanları vesair bilgilerine mevzuatları gereği ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi taleplerinin karşılanabilmesi hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra e-Devlet politikası gereği merkezde bulunan veri tabanında toplanan bilgilerin diğer kurumlarla da elektronik ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşılabilmesi ve e-devlet kapısı kapsamında sivil toplum kuruluşlarına sunulan hizmetlerin elektronik ortama taşınarak basitleştirilmesi için Dernekler Bilgi Sistemi Projesinin de MERNİS, MERSİS, TAKBİS ve UYAP vb. gibi projelerle entegrasyonun sağlanarak veri alışverişinde bulunulması planlanmaktadır.

Yazılımın temel işlevleri:
Derneklere yönelik iş ve işlemleri elektronik ortamda yapmak,
Mevzuat gereği verilmesi gereken beyanname ve bildirimleri online olarak almak,
Kamu kurum ve kuruluşları ile web servis aracılığı ile veri alış-verişi yapmak;
e-İçişleri ve Dernekler Arşiv Projesi ile entegrasyon,
İstatistiki bilgileri kısa sürede sorgulamak ve raporlamak.

Bu sayede:

Derneklerle ilgili politika belirleyicilere ve ilgili kurumlara doğru bilgileri aktarmak,
Vatandaşın Devlet kapısında beklemesinin önüne geçmek ve işlerini kolaylaştırmak,

Planlanan modül sayısı:500

Dernek Kurulumu Modülü,

Dernek İşlemleri Modülü,

Bildirimler Modülü,

Beyanname Modülü,

Denetimler Modülü

Adli-İdari İşlemler Modülü,

Yardım Toplama Modülü,

Projeler Modülü,

Mal Bildirim Modülü,

Üye Modülü,

Sorgulamalar Modülü,

Mesaj Modülü,

e-Arşiv Entegrasyonu

e-imza Modülü,

Raporlar Modülü,

Veri Paylaşım Modülü,

Lokal İşlemleri Modülü,

Kullanıcı Modülü,

Yetkilendirme Modülü.

Şimdiye kadar yapılan ve planlanan işler:

Yazılım ile ilgili sistem altyapı donanımları kurulmuştur.

Modüllerin büyük bir bölümü tamamlanmıştır.

Yazılım kapsamında 2012 Yılı Kasım ayı içerisinde Antalya ilinde merkez ve taşradaki dernekler birimlerinde görev yapan tüm personele 5’er günlük kullanıcı eğitimi verilmiştir.

Alınacak geri bildirimlerle yazılıma son şekli verilecektir.

Entegrasyon işlemleri devam etmektedir. Bu kapsamda 2012 yılı Ekim ayı içerisinde kamu kurumlarımızdan ilgililerin katılımıyla bilgi paylaşım toplantısı düzenlenmiştir

Sivil toplum örgütlerinin büyük çoğunluğunu teşkil eden derneklere yönelik olarak 2005 yılından beri kullanılmakta olan “e-Dernek Kurumsal Yazılım Programı” günün gelişen şartları derneklerin ihtiyaçları ve bilişim teknolojilerindeki gelişime paralel olarak “Dernekler Bilgi Sistemi Projesi (DERBİS)” adıyla yeniden yazılmış ve 2013 yılı itibariyle de yayıma hazır hale getirilmiştir.

DERBİS olarak adlandırdığımız yeni yazılım projesi sayesinde Dernekler Dairesi Başkanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerince yürütülen iş ve işlemler ile online dernek kurulumu başta olmak üzere; mevzuat gereği derneklerin vermekle yükümlü oldukları her türlü bildirim ve beyannamelerin elektronik ortamda yapılması, istatistiki bilgilerin kısa sürede sorgulanarak raporlanması, verilerin tek bir merkezde toplanması, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması ve bu sayede derneklerle ilgili politika belirleyicilere ve ilgili kurumlara doğru bilgilerin aktarılması, bürokratik işlemlerin azaltılarak vatandaşın işlerinin kolaylaştırılması, sivil toplum örgütleriyle kamu kurum ve kuruluşları ve diğer yerel yönetimler arasında iletişim platformu oluşturulması hedeflenmektedir.

Projenin Genel Amacı:

Tüm iş ve işlemleri web tabanlı yazılım üzerinden yürütülmesi,

Sivil toplum kuruluşlarına hizmet sunumunda ve işleyişte modernizasyonunsağlanması,

Başkanlığımızın sun­duğu hizmetlerin daha etkin, hızlı, kolay erişi­lebilir ve verimli sunulması,

Sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm faydalanıcıların tüm imkanlardan azami düzeyde istifadelerinin sağlanması,

e-devlet kapısı kapsamında derneklere yönelik hizmetlerin basitleştirilmesi, online hale getirilmesi,

Projede yer alan tüm modüllerle ve e-arşiv projesi ile entegre ederek derneklere ilişkin her türlü veriye (ıslak imzalı belgeler dahil) en hızlı şekilde ulaşılması,

Günümüzde çok önem kazanan bilgi ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli altyapının oluşturulması,

Kamuoyunun ihtiyacı olan sivil toplum alanına ilişkin verilerin güvenli bir şekilde sunulması,

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında iletişim alanı oluşturacak elektronik altyapının oluşturulması,

Projenin Hedefleri:

Sivil topluma yönelik AB standartlarında en hızlı ve kaliteli hizmeti sunmak, oluşturulacak yeni modüller ile dernekler başta olmak üzere tüm faydalanıcılara ilişkin ihtiyaç duyulacak her türlü bilgiye en kısa sürede ulaşmaktır. Vatandaş odaklı hizmetlerin e-devlet mantığıyla yürütülmesini ve kamu hizmetlerinin sunumunda modernizasyonu sağlamak.

Üçüncü sektör olarak bilinen sivil toplum kuruluşları içerisinde en önemli kitleyi oluşturan derneklere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek ve gelişen dünya koşullarına ayak uydurabilmek için bilişim teknolojisi konusunda sürekli iyileşme ve yenilenme gerekmektedir.

Bilişim alanında oluşan talepleri karşılaması ve ileriye matuf projeksiyon tutmaya imkan sağlaması amacıyla Başkanlığımızca Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) Projesi hazırlanarak kullanıma açılmıştır. Bu proje sayesinde hizmet kalitesinde oldukça önemli iyileşmeler söz konusu olmuştur.

Bu proje kapsamında aşağıda belirtilen uygulamalar  hayata geçirilecektir.

STK Proje Yönetim Sistemi;

Daire Başkanlığının STK’lara verdiği proje yardımlarını yöneten, bağımsız değerlendiricilerin sisteme girerek puanlama yapabildikleri bir proje yönetim otomasyonu yapılacaktır. Bu sayede, Bakanlığımızın derneklerimize maddi destek sağlama süreci elektronik ortamda yönetilebilir, takip edilebilir bir sürece dönüştürülecektir.

KEP Entegrasyonu, Kurumsal E-Posta Sistemi;

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Projesinin imkanlarından derneklerin istifadesi teşvik edilerek, elektronik haberleşmenin Kurumumuzca etkin bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Derneklere resmi olarak e-posta adresi tanımlama ve bu e-posta adresleri üzerinden iletişim ve resmi işlemlerin yapılmasına imkan sağlanacaktır.  Sivil toplum kuruluşlarına toplu olarak e-posta gönderebilecek bir e-posta sistemi kurulacaktır. Tebligatlar hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek, zaman ve maddi kaynak tasarrufu sağlanacaktır.

Daire Başkanlığının İnternet Sitesi;

Daire Başkanlığı internet sitesinin;  kurumun vizyon ve misyonuna uygun bir tasarıma getirilmesi, güvenlik seviyesinin yükseltilmesi, performansının artırılması ve geniş içerik eklenmesi konusunda çalışma yapılacaktır. Bu suretle Kurumun internet ortamında kamuoyunu bilgilendirme, haberdar etme ve iletişim kurması etkin bir şekilde sağlanmış olacaktır.  İnternet sitesi vasıtasıyla vatandaş odaklı hizmet anlayışına uygun olarak forum alanı oluşturulacak, ilgililerin doğrudan ihtiyaç duydukları bilgi ve görüşlere ulaşmaları sağlanacaktır.

DERBİS Sistemine Ek Modüllerin Eklenmesi;

Halihazırda aktif olarak kullanılan DERBİS sisteminde 2014 yılı içerisinde yapılması planlanan ek modüllerin sisteme entegre edilmesi işlemi yapılacaktır.

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Entegrasyon;

Dernekler Dairesi Başkanlığı, genel olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile fazlasıyla veri iletişimi içindedir. Genel olarak Dernekler Dairesi Başkanlığı veriyi alan değil, veren taraftır, bu bağlamda diğer kamu kurumlarının DERBİS sistemi ile entegre çalışmaları için entegrasyon yapılacaktır.

Hazırlanmış olan yazılım kapsamında kurulan donanım, Bilgi İşlem Daire başkanlığı tarafından yönetilmektedir. Bunun için gerekli olan sunucu altyapısı kurumumuz tarafından temin edilmiştir. Ağ altyapısı ile ilgili olan kısım ise Bilgi İşlem Daire Bakanlığı tarafından temin edilmektedir.

Dernekler mevzuatında yapılan değişikliklerin sisteme uygulanması için sürekli bir güncelleme ve iyileştirme çalışması gerekmektedir.  Ayrıca günümüzde veri güvenliğinin sağlanması önde gelen hususlardan olup bu yönde gerekli çalışmalar titizlikle yapılmaktadır.

Diğer Kamu Kurumları ile entegrasyon yapabilecek kabiliyette tasarlanan yeni sistem, günün şartlarına göre farklı entegrasyon biçimlerini desteklemektedir.  Dış kurumların ihtiyaçları ile şekillenecek yeni gereksinimler  çerçevesinde farklı teknolojilerin birbirleri ile veri transferi gerçekleştirilecektir.

Proje sonrasında da diğer kurumların veri paylaşımı isteklerine cevap verecektir. Bu kapsamda derneklere ilişkin çeşitli verilere ihtiyacı olan kurumlar ile dernek üyeleri ile ilgili bilgilere ihtiyacı olan kurumların online veri ihtiyacını da karşılayacaktır.

Bünyesinde biriken verilerden günün ihtiyaçlarına göre istatistiki çalışmaları kolaylıkla yapabilecek bir yapıda tasarlanmıştır. buradan hareketle günümüzde çok önemli olan veri madenciliği ve sosyolojik analizlere geniş imkan sağlaması için gerekli çalışmalar planlanmıştır.

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu