Genel Kurul İşlemleri

1- GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN YÖNETİM KURULU KARARI

2- GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI (YAZILI BİLDİRİM)

3- HAZIRUN LİSTESİ

4- GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI TUTANAĞI

5– GENEL KURUL TOPLANTISI DİVAN TUTANAĞI

6– GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

7- GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

GENEL KURUL

Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan; yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olmak üzere derneğe kayıtlı üyelerden oluşan derneğin en yetkili karar organıdır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel kurul;

-Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir;

-Dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.

-Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

– Dernek tüzüğünde atfedilen görevleri yerine getirir.

İLK GENEL KURUL TOPLANTISI

Kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde Kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya da Kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre içinde giderilmesi durumda, keyfiyetin derneğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısını yapması ve organlarını oluşturması zorunludur.

NOT: Olağan genel kurul toplantılarının dernek tüzüğünde belirtilen zamanda (periyot ve ayda) yapılması zorunludur.

NOT: Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.(En az üç kişi)

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

NOT: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine (İl Dernekler Müdürlüğü) verilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

NOT: Seçimle gelen her zorunlu ve ihtiyari organlar yedekleriyle ve açık adresleriyle beraber forma yazılmalıdır.

NOT: Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de ayni usule tâbidir.

NOT: Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCUNDA İSTENEN EVRAK

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ (EK-3)

NOT: Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay öncetamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine (İl Dernekler Müdürlüğü)  ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

NOT: Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; belirtilen süre içerisinde (30 gün) mülki idare amirliğine (İl Dernekler Müdürlüğü) aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI HALİNDE İSTENEN EVRAKLAR

Tüzük depğişikliği başvuru dilekçesi

– Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli

– Her Sayfası Yönetim Kurulu Üyelerinin Salt Çoğunluğunca İmzalanmış Dernek Tüzüğünün Son Şekli

NOT: Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

NOT:Dernekler zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilirler. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

NOT: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

NOT: Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

NOT: Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunlu olup; dernekler tüzüklerinde belirtilen zamanda olağan genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI:

Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

TOPLANTISIZ VE ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

NOT:Genel kurul, yönetim kurulunca, en az on beş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.

TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin (Derneğin faaliyet gösterdiği il-ilçe) bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL KARARLARI

Karar Yeter Sayısı:

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Oy Hakkından Yoksunluk:

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır.

Kararın İptali:

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşan, görevlerini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getiren derneğin  yürütme ve temsil organıdır.

NOT: Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

NOT: Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

DENETİM KURULU

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşan, denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapan ve denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunan dernek zorunlu organıdır.

GENEL KURUL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ CEZA HÜKÜMLERİ

Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticilerine beş yüz Türk Lirası (2015 yılı için 835.00-TL) idarî para cezası verilir. Ma

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu