Genelgeler

01) 2014/37  İdarî Para Cezaları

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Dernekler Dairesi Başkanlığı

Sayı: 23/12/2014

Konu   : İdarî Para Cezaları

GENELGE :2014/37

            5253 sayılı Dernekler Kanunu,  2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununda yer alan idarî para cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesi ve 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, 31/03/2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen parasal hadlerin de aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesi gereğince, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması gerekmektedir.

Söz konusu idarî para cezaları ile parasal hadler, 15/10/2014 tarih ve 29176 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (on virgül on bir) artış esas alınarak, 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ekli listede gösterildiği şekilde artırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Aziz YILDIRIM

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

02) 2014/1  Siyasi Partiler

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Dernekler Dairesi Başkanlığı

Sayı     : 51355057-010.06.99-33

 03/01/2014

Konu   : Siyasi Partiler

GENELGE: 2014/1

            Siyasi partilerin kuruluş ve bildirimlerine ilişkin iş ve işlemler, 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında, merkezde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü taşrada ise emniyet müdürlüklerince yürütülmekte iken, 22/12/2013 tarihinde İçişleri Bakanı Oluru ile yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve emniyet müdürlüklerinin bu görevlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

10/10/2013 tarihli ve 2013/47 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen sendikalara ait iş ve işlemlerin, Dernekler Dairesi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerince yürütüleceği belirtilmiş olup 30/11/2013 tarihi itibarı ile 81 ilde devir işlemleri tamamlanmıştır.

10/06/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinde; “Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 2820 sayılı Kanunun 121 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasi partiler hakkında da uygulanır.” hükmü çerçevesinde, dernek ve sendikalarda olduğu gibi siyasi partilerin kuruluş ve bildirimine ilişkin 2820 sayılı Kanunda belirtilen iş ve işlemlerinin de İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı merkez ve taşra birimlerince yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, siyasi partilerin mevcut belge ve kayıtlarının illerde (büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan ilçeler dahil) il dernekler müdürlüklerine, ilçelerde ilçe dernekler büro şefliklerine, bu şefliklerin bulunmadığı ilçelerde ise kaymakamlık yazı işleri müdürlüklerine devredilmesi ve bundan sonra siyasi partilerin bildirimlerine ilişkin mahallin mülki amirliğine verilen evrakın söz konusu birimlere havale edilmesi,

İl dernekler müdürlüklerince birleştirilen bu evrakın bir örneğinin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi,

Siyasi partilerin il, ilçe ve belde teşkilatlarının kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin 2820 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekilde yürütülmesi,

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve il dernekler müdürlüklerince devralınan söz konusu dosya ve yazışma belgelerinin uygun şekilde arşivlenerek muhafaza edilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU

Bakan a.

Vali

Müsteşar

 

03) 2013/53 İdari Para Cezalarının yeniden değerleme oranında artırılması

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Dernekler Dairesi Başkanlığı

Sayı : 48462806-010-06-01-

04/12/2013

Konu : İdarî Para Cezaları

GENELGE: 2013/53

           5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda yer alan idarî para cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesi ve 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, 31/03/2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen parasal hadlerin de aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesi gereğince, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması gerekmektedir.

Söz konusu idarî para cezaları ile parasal hadler, 19/11/2013 tarih ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 430 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2013 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 3,93 (üç virgül doksan üç) artış esas alınarak, 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ekli listede gösterildiği şekilde artırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Aziz YILDIRIM

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

04) 2013/47 Sendikal İşlemler

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Dernekler Dairesi Başkanlığı

Sayı : 68303338-3555

 10/10/2013

Konu : Sendikal İşlemler

GENELGE: 2013/47

İlgi :             a) Emniyet Genel Müdürlüğünün 31/12/2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.12.34694  (12454)-8628-9421/238524 sayılı yazısı,

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 11/03/2013 tarih ve 15098465/4896 sayılı yazısı,

c) Emniyet Genel Müdürlüğünün 26/07/2013 tarih ve 1837526.34694 (12454)1098-6012/139559 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 7 nci ve 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 6 ncı maddeleri sendika ve konfederasyonların kuruluş usulüne ilişkin iş ve işlemleri düzenlemekte olup, sendika ve konfederasyonlar kuruluş belgelerini merkezlerinin bulunacağı ilin valiliğine vermekle tüzel kişilik kazanmaktadırlar.

10/06/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinde; “Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.” hükmü yer almakta olup; mezkur hüküm çerçevesinde sendikal kuruluşlarla ilgili iş ve işlemleri yürütme görevi vali emriyle il emniyet müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

6356 sayılı Kanun ve 4688 sayılı Kanuna göre kurulan sendikal kuruluşların kuruluş ve diğer bildirim işlemlerinin yürütülmesine yönelik değerlendirme yapmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 19/03/2013 tarihinde, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantı sonucunda sendikal kuruluşlarla ilgili olarak halen Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan iş ve işlemlerin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmasının uygun olacağı kararlaştırılmıştır.

04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 35 inci maddesinde; “Bu Kanunun 19, 20, 23, 26, 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri özel kanunlarında hüküm bulunmamak kaydıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren sendikaları ve üst kuruluşları için de ceza hükümleriyle birlikte uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, derneklerle ilgili iş ve işlemlerle birlikte dernekler gibi sivil toplum kuruluşu olan işçi ve işveren sendikaları ve bunların üst kuruluşlarına ilişkin söz konusu işlemlerinde 5253 sayılı Kanunun 35 inci maddesi hükmü gereğince İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı merkez ve taşra birimlerince yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu konuda ilgili mevzuatında düzenleme yapılıncaya kadar, 6356 sayılı Kanun ve 4688 sayılı Kanuna göre sendika ve konfederasyon, bölge şubeleri, şube ve temsilcilik kuruluşu ile genel kurul ve diğer bildirim işlemlerine ilişkin olarak;

Söz konusu sendikal kuruluşların mevcut belge ve kayıtlarının Emniyet Genel Müdürlüğü ve il emniyet müdürlüklerince, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve il dernekler müdürlüklerine devredilmesi,

Bundan sonraki süreçte sendikal işlemlerle ilgili olarak valiliklere verilen evraka tarih ve sayı verilerek il dernekler müdürlüklerine havale edilmesi,

İl dernekler müdürlüklerince bu evrakın incelenerek kayıtlara alındıktan sonra bir örneğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi,

Faaliyette olan sendika ve konfederasyon, bölge şubesi, şube ve temsilciliklerin mevcut dosya numaraları üzerinden; yeni kurulacakların ise il dernekler müdürlüklerince son dosya numarasından devam ettirilmek suretiyle kaydedilmesi ve bu kuruluşların tüm iş ve işlemlerinin aynı dosya numarası üzerinden yürütülmesi,

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve il dernekler müdürlüklerince devralınan söz konusu dosya ve yazışma belgelerinin uygun şekilde arşivlenerek muhafaza edilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU

Bakan a.

Vali

Müsteşar

 

 

05) Kurban, Kurban Derisi ile Fitre ve Zekât Toplama Faaliyetleri

Sayı : 68303338-3503

04/10/2013

Konu : Kurban, Kurban Derisi ile Fitre ve

Zekât Toplama Faaliyetleri

GENELGE: 2013/45

Bilindiği üzere, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa dayanılarak, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanan 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler 26/09/2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Adı geçen Yönetmelikte yapılan yeni düzenleme sonucunda; kurban derisi, bağırsak ile fitre ve zekât toplama faaliyetlerinde bulunabilme yetkisi demokratik bir anlayışın gereği olarak gerçek kişileri, dernekleri, vakıfları, kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Bu itibarla, Yardım Toplama Kanunu kapsamında, kamu yararına uygun olmak kaydıyla amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak, ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere Bakanlar Kurulunca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan kuruluşlar, kendilerine verilen izin kapsamında olmak üzere yetkili makamlara bildirimde bulunmak; diğer dernek, vakıf, kurum veya kişiler ise yetkili makamdan izin almak suretiyle, kurban, kurban derisi, bağırsak ile fitre ve zekât toplama faaliyetlerinde bulunabileceklerdir.

Yardım Toplama Kanunu, yardım toplama faaliyetlerinin denetim ve gözetim görevini mülki idare amirlerine vermiştir.

Bu nedenle, diğer yardım toplama faaliyetlerinde olduğu gibi, Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde kurban, kurban derisi, bağırsak ile fitre ve zekât toplama faaliyetlerinde de herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için konunun titizlikle takibi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

M. Bahrettin DEMİRER

Bakan a.

Vali

Müsteşar V.

 

06)  Başbakanlığın 2012/24 sayılı Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası Genelgesi

 

07) 2013/3 Suriye Vatandaşlarına Yapılan Yardımlar

Sayı     : B.05.0.DDB.0.07.00.00-010-07-  18/01/2013

Konu   : Suriye Vatandaşlarına Yapılan Yardımlar

GENELGE: 2013/3

İlgi       : 21/12/2012 tarih ve UKGY-II/67 sayılı yazı.

Dışişleri Bakanlığının ilgi yazısında; Suriye’de devam etmekte olan kriz nedeniyle, ilgili makamlarca barınma sağlanan kampların dışında yaşamlarını idame ettirmeye çalışan Suriye vatandaşlarına, valiliklerin bilgisi dahilinde veya valiliklerle işbirliği içinde, bazı Türk ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetleri gerçekleştirdiği, söz konusu faaliyetlerin bir insanlık görevi olduğu ve bu konuda valiliklerin sivil toplum kuruluşlarının (STK’ların) desteğini almalarının tabii olduğu, ancak bazı yabancı STK’ların yardım yaptıkları Suriye vatandaşlarının kimlik bilgilerini topladıkları ve arşivledikleri yönünde duyumlar alındığı,  bu işlemin Suriye vatandaşlarının mahremiyetlerini ve güvenliklerini tehlikeye düşürebileceği belirtilmektedir.

Merkezleri yurtdışında bulunan yabancı dernek, vakıf ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de faaliyette bulunmaları, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Bakanlığımızın iznine bağlıdır. Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı STK’lar, Bakanlığımızca ve mülki idare amirliklerince her zaman denetlenebilmekte, mevzuata aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde gerekli işlemler yapılmaktadır.

STK’lar tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak amacıyla olsa bile, yardım yapılacak kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve bunun sonucunda kişilerin zarar görmesi ihtimalinin de bulunması nedeniyle, Suriye vatandaşlarının kişisel verilerini kaydedenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

Suriye vatandaşlarının güvenliklerine ve mahremiyetlerine zarar gelmesinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, mevzuata aykırı hareket eden ve izinsiz faaliyette bulunan yabancı STK’ların faaliyetlerine son verilerek Dernekler Kanununun 32 nci maddesinin (g) bendi uyarınca işlem yapılmasını, yapılacak yardımların hassasiyetle takip edilmesini ve valilik aracılığıyla yapılacak yardımlarda STK’lara yardımcı olunmasını rica ederim.

İdris Naim ŞAHİN

Bakan

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu