Sandık Kuruluşu

SANDIK:

Derneklerin tüzüklerinde yazılı olmak, üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak için kurdukları tüzel kişiliği olmayan derneklerin yan kuruluşlardır.

SANDIK KURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

– İl Dernekler Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçe,

– Dernek genel kurulunca kabul edilen sandık yönergesinin dernek yönetim kurulu üyelerince her sayfası imzalanmış bir sureti,

– Dernek genel kurulunca sandık kurulması için alınan genel kurul tutanağı,

– Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, iletişim numaraları, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.

FAYDALI BİLGİLER:

1- Dernek tüzüğünde sandık kurulacağına dair açık hüküm bulunması gerekmektedir.

2- Dernek genel kurulunca sandık kurulması için karar alınmış olması gerekmektedir.

3- Dernekler tarafından kurulan sandıklara, ilgili derneğin merkez ve şubelerine kayıtlı üyeler dışında üye kabul edilmez. Sandıklara üye olmak isteğe bağlıdır. Sandık üyeliğine kabul sandık yönetim kurulu kararı ile olur.

4-Sandık Yönergesi Genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde dernek başkanı tarafından Mülki İdare Amirliğine (İl Dernekler Müdürlüğü) verilir.

5- Sandık Yönergesinin mülki idare amirliğine bildirilmesinden itibaren altı ay içinde sandık genel kurulunun toplanması ve sandık organlarının (Genel   Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu) oluşturulması zorunludur. Sandık organlarının oluşturulmasına kadar, sandık işlemlerini yürütmeye dernek yönetim kurulu yetkilidir. Sandığın ilk genel kurulu, dernek yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Sandık yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üye sayısı üçten az olamaz. Sandık yönetim ve denetim kurulları sandık üyeleri arasından seçilir.

6- Sandığın bütün mal ve hakları dernek malı sayılır. Taşınmazlar dernek adına tescil edilir, kullanma hakkı sandığa devredilir.

7- Sandıklar bilanço esasına göre defter tutarlar. (Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri, Yevmiye defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri) Yukarıda sayılan defterler ile sandıkça tutulması uygun bulunan öteki defterlerin, dernekler birimi ya da noterlerce onaylanması zorunludur.

8- Sandığın bağlı olduğu derneğin genel kurulu, yönetim kurulu veya denetim kurulu, sandığın denetimini her zaman yapabilir Dernek ve sandık denetim kurulları en az yılda bir kez olmak üzere sandık hesap ve faaliyetlerinin denetimini yapmakla görevli ve yetkilidir.

9-Sandıklar, derneklerin bir yan kuruluşudur; bunların tüzel kişilikleri yoktur.

10-Sandık genel kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan sandık üyelerinden oluşur.

11- Sandıkça oluşturulacak fonlar, bu fonlara katılma şartları, fonlardan yararlanma esasları, fonlardan yapılacak yardımların miktarı ve oranları, Fonlarda biriken para ve hakların tasfiyesi ve geri verilmesi esas ve usulleri ,Fonlarda biriken paraların değerlendirilme esas ve usulleri, işletilecek paralardan elde edilecek faiz, kâr, temettü ve diğer değerlerin, kullanımına dair esaslar,Mikrokredi ve diğer borç para verme esas ve usulleri sandık yönergesinde belirtilir.

12- Mikrokredi ve diğer borç para alacaklardan istenecek hizmet bedeli veya faiz oranları yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu