Şube Kuruluşu

ŞUBE:

Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimdir.

ŞUBE KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER:

– Kuruluş Bildirimi, (Şube kurucuları (En az 3 kişi) tarafından imzalı, kurucuların T.C kimlik numrları düzgün, okunaklı ve yerleşim yeri açık ikamet adresi olacak şekilde yazılmalıdır.)

KURULUŞ BİLDİRİMİ (EK-2)

– Şube kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

– Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye`de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

– Genel merkezin şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul (Divan Tutanağı) kararının fotokopisi,

– Şube kurucusu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış genel merkez yönetim kurulu kararının fotokopisi,

– Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili en az iki kişinin adı, soyadı, telefon numarası(sabit ve mobil telefon, yerleşim yerleri ve imzalarını belirten liste.)

YAZIŞMA VE TEBLİGATI ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERE AİT FORM

FAYDALI BİLGİLER:

1- Tüzüğü incelemeden geçmemiş veya inceleme sırasında belirlenen Kanuna aykırılıkları veya noksanlıkları yapılan tebligat üzerine süresi içinde gidermeyen derneklerin, şubesi açılamaz.

2-  Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler şube açabilir.

3-  Bir dernek şubesinin kurulabilmesi için en az 3 (Üç) gerçek veya tüzel kişi gerekmektedir.

4-  Dernek şubesi yerleşim yerinin tapuda mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği eklenmesi gerekmektedir.

5- Çocuk derneklerinin şubelerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk derneklerinde şube kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

6- Kurucular arasında yabancı kişiler varsa, Kuruluş Bildirimi’ndeki T.C. Kimlik No alanına  yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.

7- Kurucular arasında tüzel kişilerin olması durumunda, Kuruluş Bildirimindeki  Adı ve Soyadı alanına kurucu tüzel kişinin adı yazılır.

8- İlgili evraklar şube kurucularından biri tarafından İl Dernekler Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

9- Şube kuruluşunun incelenmesi ve kütüğe kaydedilmesi

10- Şube kuruluş bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu, kuruluş bildirimleri için verilen alındı belgelerinin düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün içinde mülki idare amiri tarafından bizzat veya dernekler birimlerine yetki verilmek suretiyle incelenir.

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu